Årsberetning 2022 for censorformandskabet for geografi

Formandskabet

De tre medlemmer er:

Lars Andersen (formand),
Morten Lauge Fejerskov (næstformand) og
Martin Rudbeck Jepsen (næstformand).

Alle genvalgt i foråret 2022 for en ny 4-årig periode.
Formandskabet modtager sekretariatsbistand fra Marianne Feldberg IGN, KU.
Formandskabet er i løbende mailkontakt om censorallokering.

I 2022 har vi afholdt et fælles fysisk møde, og en række hybridmøder med fokus på udpegning af det nye censorkorps.

Censorformandskabet bestræber sig fortsat så vidt muligt på en dag-til-dagbehandling af censoranmodninger fra studieadministrationerne.
Dette lykkes heldigvis i de fleste tilfælde. Censorformandskabet var repræsenteret ved årsmødet i Censorforeningen 31. maj 2022, et netværk for censorformænd ved universiteterne. https://censorforeningen.dk

På årsmødet drøftedes særlig varetagelsen af opgaven som censorformandskab, GDPR samt om størrelsen af og støtte fra censorsekretariaterne. Også ved årsmødet 5. maj 2022 i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, UFM, var censorformandskabet repræsenteret ved formanden. På årsmødet blev GDPR forordningen igen drøftet ligesom Styrelsen genpræsenterede sit on-line censorkursus; der er desværre ikke råd til opdatering/forbedringer på nuværende tidspunkt. Vi afventer. Endvidere blev censorformandskabernes bidrag til kvalitetssikring på uddannelserne drøftet.

Censorkorpset

Censorkorpset er blevet beskikket i foråret 2022 for en fireårig periode. Korpset består af 112 censorer. Dækker geografi ved RUC, KU og AAU samt Climate Change, KU. Desværre fik vi – i lighed med mange andre censorkorps – en meget kort periode fra godkendelse til implementering og opdatering af censoroplysninger på hjemmesiden https://geograficensor.ku.dk, hvilket resulterede i, at vi i en kort overgangsperiode måtte benytte enkelte censorer fra gammelt korps ind i den nye periode.

Censorkorpsets udnyttelse

Ved tildeling af censorer bestræber formandskabet sig på, at korpset anvendes bredt ved godkendelsen af censorer til eksaminer. Det er vores opfattelse, at studieadministrationerne og eksaminatorerne fortsat hjælper fint med i denne proces. I forbindelse med opdatering af www.geograficensor.dk er censoroplysningerne blevet systematiseret med henblik på lettere søgning af rette kompetencer, og vi ser, at en del af de nye censorer allerede bliver efterspurgt. Korpset er bredt sammensat mhp. at skulle kunne dække alle fagets delområder på bedst mulige måde; dette betyder, at der for den enkelte censor kan gå lang tid imellem censoropgaver.

I årets løb har der været få ad hoc-beskikkelser til Climate Change-uddannelsen. Vi håbede med det nye censorkorps' sammensætning at være bedre rustet til CC-censur og dermed på sigt undgå ad hoc-beskikkelser. Dette er ikke helt tilfældet.

På grund af ændret studieordning på RUC forventes censorkorpset i geografi ikke at blive benyttet her i fremtiden, men er fortsat anvendt i 2022.

Censorvurderinger

Censorformandskabet har modtaget censorvurderinger for 2022. De allerfleste censorer udtrykker høj tilfredshed. Der er ikke i 2022 set dårlige vurderinger, hvorfor censorformandskabet ikke finder at skulle følge op på vurderingerne overfor universiteterne.

Ankesager

Der har ikke været ankesager i 2022.

Hjemmeside

Hjemmesiden vedligeholdes af sekretariatet hos IGN.

Øvrige forhold vedrørende censorkorpset

Specialers tidsmæssige omfang

Der har været nogle vigtige ændringer i tidsrammerne for specialer på SCIENCE KU, som har betydning for størrelsen og omfanget af fremtidige specialer på uddannelserne. For at bringe SCIENCE på linje med andre fakulteter og for at sikre, at specialer følger blokstrukturen, er tidsrammerne for specialer blevet reduceret, således at:

  • Et speciale på 30 ECTS udføres på 4 måneder (tidligere 6 måneder),
  • Et 45 ECTS-speciale udføres på 6,5 måneder (tidligere 9 måneder),
  • Et speciale på 60 ECTS udføres på 9 måneder (tidligere 12 måneder).


Da de fremtidige specialer er normeret til kortere tid, beder IGN censorer om at tage dette med i overvejelserne under deres bedømmelser, og vi ser frem til at vejledere og censorer i fællesskab finder frem til det rette niveau og den rette angrebsvinkel i specialerne i forhold til den tid, der er til rådighed, og i forhold til den bedste faglige afslutning på kandidatuddannelsen.

Eksamensnoter

Husk, at der er krav til censor og eksaminators noter både ved mundtlige og skriftlige eksaminer:
De skal være i en form, så en eventuel aktindsigt giver mening. Noter skal gemmes et år. Endvidere skal opgaver og noter jvf. persondatalovningen opbevares sikkert jf. UFMs formandskabsmøde 2020 om formandskabets/sekretariatet opgaver i forbindelse med persondataforordningen.

Prøver/Eksaminer er digitale

Dette betyder, at censorer, som ikke ønsker at læse besvarelser på skærm, selv må printe. Det er ikke muligt at få denne service fra universiteterne længere. Eksamenssystemet kan tilgås med MitID, mens andre systemer på KU skal tilgås via to-faktorgodkendelse. Formandskabet har ikke i 2022 modtaget henvendelser fra censorer desangående.

På formandskabets vegne
Lars Andersen
21. december 2022