Årsberetning 2021

Formandsskabet

Består af tre medlemmer: Lars Andersen (formand), Morten Lauge Fejerskov (næstformand) og Martin Rudbeck Jepsen (næstformand).

Formandsskabet har i 2021 kun afholdt et fysisk møde (covid), men formandsskabet er i flerugentlig mailkontakt (korte ferieperioder undtaget)  om  løbende  sager  og censorallokering. Censorformandsskabet bestræber sig fortsat på en så vidt mulig dag-til-dag- behandling af censoranmodninger fra studieadministrationerne. Dette lykkes heldigvis i de fleste tilfælde.

Formanden har i foråret deltaget i et par virtuelle netværksmøde for censorformænd ved universiteterne med formål at få etableret et netværk til blandt andet erfaringsudveksling. Dette er etableret.

Årsmøde 27. november 2021 i Uddannelses- og forskningsstyrelsen, UFM er blevet udsat til foråret 2022 (pt 5. maj 22).

Formandsskabet modtager sekretariatsbistand fra Marianne Feldberg IGN, KU.

Censorkorpset

Censorkorpset er blevet beskikket i foråret 2018 for en fireårig periode.

Korpset består af 97 censorer. Dækker geografi ved RUC, KU og AAU samt Climate Change, KU.

Censorkorpset er under nybeskikkelse, og der har i den forbindelse været fokus på den bekendtgørelsesfastsatte løbende udskiftning af censorerne og fokus på at få en mere jævn kønsfordeling. Endvidere har formandsskabet arbejdet på at få yderligere censorer ind i korpset med henblik på bedre censordækning på Climate Change-uddannelsen. Forslag til nyt censorkorps er indsendt til UFM 1. december 2021. Formandsskabet må konstatere at det ikke er lykkedes at opfylde kravet om en ligelig kønsfordeling, og har derfor bedt om dispensation med blandt andet argumentation i det meget brede, og ofte specialiserede felt, som korpset skal dække. Censorer uden eller med lav benyttelsesgrad eller med lang tjenestetid i censorkorpset er ikke blevet indstillet til genbeskikkelse jf. reglerne om løbende fornyelse.

Censorkorpsets udnyttelse

Ved tildeling af censorer bestræber formandsskabet sig på, at korpset anvendes bredt ved godkendelsen af censorer til eksaminer. Det er vores opfattelse, at studieadministrationerne og eksaminatorerne fortsat hjælper fint med i denne proces. Vi aner fortsat en lidt større rotation og lidt bredere anvendelse af korpset, men samtidig må det konstateres, at korpset er bredt sammensat mhp at skulle kunne dække alle fagets delområder på bedst mulige måde; dette betyder, at der kan gå lang tid imellem beskikkelse som censor.

I årets løb har der igen været et par ad hoc-beskikkelser til Climate Change-uddannelsen. Vi håber med det nye censorkorps sammensætning at være bedre rustet til CC-censur og dermed på sigt undgå ad hoc-beskikkelser.

På grund af ændret studieordning på RUC forventes censorkorpset i geografi ikke at blive benyttet her i fremtiden.

Censorvurderinger

Censorformandsskabet har modtaget censorvurderinger for 2021. De allerfleste censorer udtrykker tilfredshed, og giver generelt vurderinger i kategorierne 4 og 5.

Der er heller ikke set behov for at censorformandsskabet skal følge op på vurderingerne overfor universiteterne.

Ankesager

Der har ikke været ankesager i 2021.

Hjemmeside

Hjemmesiden vedligeholdes af sekretariatet hos IGN.

Øvrige forhold vedrørende censorkorpset

Covid-situationen har betydet at en række forhold omkring prøver og eksamen er eller har været ændret. Formandsskabet er ikke orienteret om problemer ved afholdelse af såvel fysiske som virtuelle eksaminer.

Eksamensnoter

Husk, at der er krav til censor og eksaminators noter både ved mundtlige og skriftlige eksaminer: De skal være i en form, så en eventuel aktindsigt giver mening. Noter skal gemmes et år. Endvidere skal opgaver og noter jvf. persondatalovningen opbevares sikkert jf. UFMs formandsskabsmøde 2020 om formandsskabets/sekretariatet opgaver i forbindelse med persondataforordningen.

Prøver/Eksaminer er digitale

Dette betyder at censorer, som ikke ønsker at læse besvarelser på skærm, må selv printe.

Det er ikke muligt at få denne service fra universiteterne længere. Eksamenssystemet kan fortsat tilgås med nemID, men andre systemer på KU skal tilgås via to-faktorgodkendelse. Der har kun været få henvendelser desangående ved indførelsen, så formandsskabet konkluderer at overgang til ny to-faktorgodkendelse har fungeret tilfredsstillende.

 På formandsskabets vegne Lars Andersen

17. december 2021