Årsberetning 2020

Formandsskabet

består af tre medlemmer: Lars Andersen (formand), Morten Lauge Fejerskov (næstformand) og Martin Rudbeck Jepsen (næstformand).

Formandsskabet har i 2020 ikke afholdt fysiske møder (covid), men formandsskabet er i flerugentlig mailkontakt (korte ferieperioder undtaget). Censorformandsskabet bestræber sig fortsat på en så vidt mulig dag-til-dag-behandling af censoranmodninger fra studieadministrationerne.

Formandsskabet har været involveret i beskikkelse til en omprøve, affødt af en censors forfald.

Formanden har i efteråret deltaget i et første virtuelt netværksmøde for censorformænd ved universiteterne. Formålet var at afdække interesse og behov for et netværk.

Formandsskabet og sekretariatet har været repræsenteret ved censorformandskabernes (virtuelle) årsmøde 26. november 2020 i Uddannelses- og forskningsstyrelsen (ny styrelse), UFM.

Formandsskabet modtager sekretariatsbistand fra IGN, KU.

Censorkorpset

Censorkorpset er blevet beskikket i foråret 2018 for en fireårig periode.
Korpset består af 97 censorer. Dækker geografi ved RUC, KU og AAU samt Climate Change, KU.

Censorkorpsets udnyttelse

Ved tildeling af censorer bestræber formandsskabet sig på, at korpset anvendes bredt ved godkendelsen af censorer til eksaminer. Det er vores opfattelse, at studieadministrationerne og eksaminatorerne hjælper fint med i denne proces. Vi aner en lidt større rotation og lidt bredere anvendelse af korpset, men samtidig må det konstateres, at korpset er bredt sammensat mhp at skulle kunne dække alle fagets delområder på bedst mulige måde; dette betyder, at der kan gå lang tid imellem beskikkelse som censor.

I årets løb har der været et par ad hoc-beskikkelser til Climate Change-uddannelsen.

Censorvurderinger

Censorformandsskabet har modtaget censorvurderinger for 2020. De allerfleste censorer udtrykker tilfredshed, og giver generelt vurderinger i kategorierne 4 og 5. Der er ikke set behov for at censorformandsskabet skal følge op på vurderingerne overfor
universiteterne.

Årsmødet for censorformænd og studieadministratorer i UFM i november 2020 omhandlede en opfølgning på sidste års møde, og der blev givet en status på arbejdet med at inddrage censorkorpsenes rapporter og beretninger i institutionernes interne kvalitetssikring. I første omgang berører dette arbejde umiddelbart professionshøjskolerne. Der orienteredes om eksamensafvikling under covid-19 samt om ministeriets aktuelle dagsordener herunder om de studerendes trivsel, et eftersyn af optagesystemet, regionale uddannelser og arbejdet med en eventuel ny karakterskala. Et tema var endvidere censorformandsskaberne og databeskyttelsesforordningen og censorformandsskabernes arbejde med beskikkelse af censorer. Mødes sidste tema var arbejdet med en eventuel ny karakterskala. Se
https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2020/ekspertgruppe-klar-med-rapport-om-karakterskala

Ankesager

Formandsskabet har i 2020 udpeget medlemmer til et ankeudvalg som opfølgning på en klagesag. Sagen er afsluttet suppleret med et par mulige indsatsområder for formandsskabet.

Hjemmeside

Hjemmesiden vedligeholdes af sekretariatet hos IGN.

Øvrige forhold vedrørende censorkorpset

Covid-situationen har betydet at en række forhold omkring prøver og eksamen er ændret. Censorerne har i det tidlige forår modtaget et brev desangående på opfodring fra formandsskabet. Censorerne modtager fortsat information om en given prøve er fysisk eller virtuel (hvis dette er en valgmulighed) ved forespørgsel om censur. Formandsskabet er ikke orienteret om problemer ved afholdelse af såvel fysiske som virtuelle eksaminer.

Eksamensnoter

Der er krav til censor og eksaminators noter både ved mundtlige og skriftlige eksaminer: De skal være i en form, så en eventuel aktindsigt giver mening. Noter skal gemmes et år. Endvidere skal opgaver og noter jvf. persondatalovningen opbevares sikkert jvf også UFMs formandsskabsmøde 2020 om formandsskabets/sekretariatet opgaver i forbindelse med persondataforordningen.

Prøver/Eksaminer er digitale

Dette betyder at censorer, som ikke ønsker at læse på skærm, må selv printe.
Det er ikke muligt at få denne service fra universiteterne længere.


På formandsskabets vegne
Lars Andersen
21. december 2020