Årsberetning 2023 for censorformandskabet for geografi

Formandskabet

De tre medlemmer er: Lars Andersen (formand), Morten Lauge Fejerskov (næstformand) og Martin Rudbeck Jepsen (næstformand).
Alle genvalgt i foråret 2022 for en 4-årig periode.

Formandskabet modtager sekretariatsbistand fra Marianne Feldberg IGN, KU. Formandskabet har i år udelukkende arbejdet virtuelt. Censorformandskabet bestræber sig fortsat så vidt muligt på en dag-til-dagbehandling af censoranmodninger fra studieadministrationerne. Dette lykkes heldigvis fortsat i de fleste tilfælde.

Censorformandskabet var repræsenteret ved årsmødet i Censorforeningen 15. maj 2023, et netværk for censorformænd ved universiteterne. https://censorforeningen.dk På årsmødet drøftedes formandens beretning og en justering af foreningens vedtægter. I forbindelse med en høring af ny censorbekendtgørelse i det tidlige efterår har formandskabet i forbindelse med et høringssvar inddraget censorforeningens bestyrelses velgennemarbejdede høringssvar. Se her: https://censorforeningen.dk/nyt-fra-bestyrelsen

Der er indkommet så mange høringssvar til den nye bekendtgørelse, at Uddannelsesog Forskningsstyrelsen under UFM besluttede at årsmødet i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, UFM, som skulle være afholdt i efteråret 2023, udskydes til 2024. På samme måde er den ny censorbekendtgørelse forsinket.

Censorkorpset

Censorkorpset blev beskikket i foråret 2022 for en fireårig periode. Korpset består af 112 censorer. Dækker geografi ved RUC, KU og AAU samt Climate Change, KU.

Censorkorpsets udnyttelse

Ved tildeling af censorer bestræber formandskabet sig på, at korpset anvendes bredt ved godkendelsen af censorer til eksaminer. Det er vores opfattelse, at studieadministrationerne og eksaminatorerne fortsat hjælper fint med i denne proces. I forbindelse med opdatering af www.geograficensor.dk er censoroplysningerne blevet systematiseret med henblik på lettere søgning af rette kompetencer, og vi ser at en del af de nye censorer bliver efterspurgt, dog må vi samtidig konstatere at det kan være svært at få alle censorer i spil. Korpset er bredt sammensat mhp. at skulle kunne dække alle fagets delområder på bedst mulige måde; dette betyder, at der for den enkelte censor kan gå lang tid imellem censoropgaver. I årets løb har der igen været få ad hoc-beskikkelser til Climate Change-uddannelsen. Vi håbede med 2022-censorkorpsets sammensætning at være bedre rustet til CCcensur og dermed på sigt undgå ad hoc-beskikkelser. Dette er fortsat ikke helt tilfældet, når der kræves absolut specialviden. Den nye studieordning på RUC forventes at få den konsekvens at censorkorpset i geografi ikke bliver benyttet på RUC i fremtiden, men censorer fra korpset er fortsat anvendt i 2023.

Censorvurderinger

Censorformandskabet har modtaget censorvurderinger for 2023. De allerfleste censorer udtrykker høj tilfredshed. Der er ikke i 2023 set dårlige vurderinger, hvorfor censorformandskabet ikke finder at skulle følge op på vurderingerne overfor universiteterne. Dog har der blandt censorerne været et ønske om, især i forbindelse med ”holdprøver” at få lettere adgang til pensum og materialer. Det synspunkt inddrages i formandskabets arbejdsopgaver.

Ankesager

Der har ikke været ankesager i 2023.

Hjemmeside

Hjemmesiden vedligeholdes af sekretariatet hos IGN.

Øvrige forhold vedrørende censorkorpset

Specialers tidsmæssige omfang (formandskabet gentager her oplysninger fra 2022) Der har været nogle vigtige ændringer i tidsrammerne for specialer på SCIENCE KU, som har betydning for størrelsen og omfanget af fremtidige specialer på uddannelserne. For at bringe SCIENCE på linje med andre fakulteter og for at sikre, at specialer følger blokstrukturen, er tidsrammerne for specialer blevet reduceret, således at:

  • Et speciale på 30 ECTS udføres på 4 måneder (tidligere 6 måneder),
  • Et 45 ECTS-speciale udføres på 6,5 måneder (tidligere 9 måneder),
  • Et speciale på 60 ECTS udføres på 9 måneder (tidligere 12 måneder).

Da de fremtidige specialer er normeret til kortere tid, beder IGN censorer om at tage dette med i overvejelserne under deres bedømmelser, og vi ser frem til at vejledere og censorer i fællesskab finder frem til det rette niveau og den rette tilgang til vurdering af specialerne i forhold til den tid, der er til rådighed, og i forhold til den bedste faglige afslutning på kandidatuddannelsen.

Eksamensnoter

Husk, at der er krav til censor og eksaminators noter både ved mundtlige og skriftlige eksaminer: De skal være i en form, så en eventuel aktindsigt giver mening. Noter skal gemmes et år. Endvidere skal opgaver og noter jvf. persondatalovningen opbevares sikkert jf. UFMs formandskabsmøde 2020 om formandskabets/sekretariatets opgaver i forbindelse med persondataforordningen.

Prøver/Eksaminer er digitale

Dette betyder, at censorer, som ikke ønsker at læse besvarelser på skærm, selv må printe. Det er ikke muligt at få denne service fra universiteterne længere.

På formandskabets vegne
Lars Andersen
12. december 2023